barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
mod_vvisit_counterTrong ngày 66
mod_vvisit_counterTrong tuần 6161
mod_vvisit_counterTrong tháng 19879
mod_vvisit_counterTổng cộng 1376142
UBND tỉnh Quảng Nam - Quyết định về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 03:42

 UBND tỉnh Quảng Nam - Quyết định số: 1757/QĐ-UBND về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
     ỦY BAN NHÂN DÂN

     TỈNH QUẢNG NAM

     Số:   1757 /QĐ-UBND


                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Quảng Nam, ngày   20   tháng 5 năm 2016


                                                                                          QUYẾT ĐỊNH

                                              Về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư

                                         phố chợ Điện Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

   Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

   Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

   Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

   Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

   Theo Công văn số 251/UBND-KTN ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn;

   Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng tại Đơn đăng ký ngày 28/01/2016 về việc đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc;

   Theo đề nghị của Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 04/3/2016 về việc chỉ định trực tiếp nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc,

                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng.

3. Địa điểm, quy mô thực hiện dự án:

- Địa điểm: Tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn;

- Ranh giới: Phía Đông giáp Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng.

- Diện tích: Khoảng 06 ha.

(Cụ thể theo Sơ đồ địa điểm kèm theo Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày       04/3/2016 của Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc).

Điều 2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc theo đúng quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành địa phương liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành; thực hiện cam kết tiến độ đầu tư và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án và chất lượng công trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam; Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn; Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.

(E:\Dropbox\Ba2016\QĐ\052016 - Giao CĐT KDC pho cho Đien Nam Bac.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Huỳnh Khánh ToànShare this post


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: