barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Điện Ngọc - Điện Dương
Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 01:42

 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam: Thống nhất chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Điện Ngọc - Điện Dương, thị xã Điện Bàn (phân khu 2) từ UBND thị xã Điện Bàn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng.
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   2236/UBND-KTN

                         Quảng Nam, ngày 20 tháng 5 năm 2016

V/v thống nhất chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Điện Ngọc - Điện Dương, thị xã Điện Bàn (phân khu 2)


                           Kính gửi:       


- Sở Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng.


     Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng tại Tờ trình số 09/TTr-TĐĐQ ngày 14/3/2016 và theo đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 31/3/2016, Sở Xây dựng tại Báo cáo số 84/BC-SXD ngày 17/5/2016 về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Điện Ngọc -Điện Dương, thị xã Điện Bàn (phân khu 2);

     Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng và Biên bản họp Tổ chuyên gia xét chọn chủ đầu tư do Sở Xây dựng chủ trì,

  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

1. Thống nhất chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Điện Ngọc - Điện Dương, thị xã Điện Bàn (phân khu 2) từ UBND thị xã Điện Bàn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng; với:

- Địa điểm: Tại các phường Điện Ngọc và Điện Dương, thị xã Điện Bàn; thuộc phân khu 2 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Điện Ngọc -Điện Dương, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 09/3/2016;

- Diện tích nghiên cứu: Khoảng 19,06ha.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có trách nhiệm:

- Thực hiện thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để bàn giao, giải quyết các nghĩa vụ tài chính và tiếp nhận hồ sơ dự án để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng theo quy định;

- Thực hiện ký quỹ đầu tư, ký cam kết tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý trách nhiệm về giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư;

- Xây dựng phương án giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện các tục về đất đai và đầu tư xây dựng, đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT;

- Ban XTĐT và HTDN tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.

(E:\Dropbox\Ba2016\CV\GQSV\051816 - Chuyen giao CĐT Khu TĐC ĐN-ĐD (PK2).doc)

                                     KT. CHỦ TỊCH

                                   PHÓ CHỦ TỊCH

                              Đã ký

                                     

                                            Lê Trí ThanhShare this post


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: