barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang In Email
Viết bởi datquangda   
Thứ sáu, 27 Tháng 9 2013 07:42

alt

 Ngày 06 tháng 09 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang (quỹ đất đối ứng đầu tư tuyến Đường trục chính - ĐT603 nối dài) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam
   UỶ BAN NHÂN DÂN

    TỈNH QUẢNG NAM

      ----------------

  Số:2745 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------- 

Quảng Nam, ngày 06 tháng 9 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang

(quỹ đất đối ứng đầu tư tuyến Đường trục chính - ĐT603 nối dài)

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

--------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 07/3/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/2000) Khu đô thị phía Bắc, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang (quỹ đất đối ứng đầu tư tuyến Đường trục chính – ĐT603 nối dài) tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại Tờ trình số 87/TTr-BQL ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

- Địa điểm: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Vị trí khu đất như sau:

+ Đông giáp : Đất quy hoạch;

+ Tây giáp : Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

+ Nam giáp : Khu dân cư hiện trạng;

+ Bắc giáp : Đất quy hoạch.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh ranh giới quy hoạch:

+ Quy mô đất theo ranh giới cũ: 93.125 m2

+ Quy mô đất theo ranh giới điều chỉnh mới: 90.619 m2; giảm 2.506 m2

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

+ Giảm diện tích Đất công trình công cộng (A1) từ 673 m2 xuống 201 m2 để bố trí Đất nhà sinh hoạt cộng đồng.

+ Giảm diện tích Đất phân lô (B1) từ 2821 m2 xuống 1089 m2, số lô (B1) giảm từ 25 lô xuống 13 lô.

+ Giảm diện tích Đất phân lô (B2) từ 1220 m2 xuống 673 m2, số lô (B2) giảm từ 10 lô xuống 07 lô.

+ Giảm diện tích Đất phân lô (B3) từ 3809 m2 xuống 3800 m2

+ Giảm diện tích Đất phân lô (B4) từ 1788 m2 xuống 1597 m2, số lô (B4) giảm từ 17 lô xuống 15 lô.

+ Tăng diện tích Đất phân lô (B5) từ 1718 m2 lên 2371 m2, số lô (B5) tăng từ 16 lô lên 19 lô.

+ Tăng diện tích Đất phân lô (B6) từ 3376 m2 lên 3698 m2, số lô (B6) tăng từ 31 lô lên 32 lô.

+ Giảm diện tích Đất phân lô (B7) từ 1527 m2 xuống 724 m2, số lô (B7) giảm từ 16 lô xuống 06 lô.

+ Tăng diện tích Đất phân lô (B10) từ 2978 m2 lên 3131 m2, số lô (B10) tăng từ 37 lô lên 38 lô.

+ Tách diện tích Đất phân lô (B17) bố trí Đất chỉnh trang (CT) với diện tích 1304 m2 và Đất phân lô (B17) với diện tích 1372 m2, số lô (B17) giảm từ 26 lô xuống 14 lô.

+ Giảm diện tích Đất phân lô (D1) từ 1275 m2 xuống 1085 m2, số lô (D1) giảm từ 12 lô xuống 10 lô.

+ Tách diện tích Đất ở phân lô (D3) bố trí Đất cây xanh (CX3) với diện tích 1657 m2 và Đất ở phân lô (D2) với diện tích 994 m2.

3. Quy hoạch sử dụng đất :

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch điều chỉnh là 90.619 m2. Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh như sau:

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

Thứ tựKý hiệuLoại đấtDiện tích (m2)Tỉ lệ (%)
1AĐất nhà sinh hoạt cộng đồng2010,22
2B+C+DĐất phân lô liền kề48.10553,08
3CTĐất chỉnh trang1.3041,44
4EĐất tái định cư2.5692,83
5CXĐất cây xanh4.2034,64
6FĐất hạ tầng kỹ thuật34.23737,79


Tổng cộng90.619100,00Điều 2. Giao nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và tuân thủ các quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định định số 4059/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký


Đinh Văn ThuShare this post


Tin cũ hơn: