barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang In Email
Viết bởi Datquang   
Thứ sáu, 21 Tháng 12 2012 06:35

Chủ Đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG

- Địa chỉ: Tầng 20 - Tòa nhà Licogi13 Tower - Đường Khuất Duy Tiến - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

- Điện thoai: 04. 6681 9999 - 3556 2552 - Hotline: 0977 294 239 – 0985 252 752

- Fax: 043.556 2566 - Hotline văn phòng tại Quảng Nam: 0983 932 239

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Website: www.datquangda.com.vn - www.tapdoandatquang.com.vn

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG TẠI QUẢNG NAM

- Địa chỉ: Đường Trần Đại Nghĩa Nối Dài (ĐT 607) Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Điện thọaị: 0510. 394 5555 - 394 5888 - Fax: 0510. 394 5679

- Hotline: 0983 932 239

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đơn vị thiết kế:

TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐC: Ngã tư Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510 3944749  Fax: 0510 3943745

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  4059/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang

(quỹ đất đối ứng đầu tư tuyến Đường trục chính - ĐT603 nối dài)

Tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/20909/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 07/03/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/2000) Khu đô thị phía Bắc, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (Giai đoạn I);

Theo Công văn số 4614/UBND-KTN ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc;

Theo Tờ trình số 113/TTr-BQL ngày 10/12/2012 của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc về việc báo cáo thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang (quỹ đất đối ứng đầu tư tuyến Đường trục chính – ĐT603 nối dài) tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang (quỹ đất đối ứng đầu tư tuyến Đường trục chính – ĐT603 nối dài) tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

Địa điểm: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

+ Đông giáp    : đất quy hoạch;

+ Tây giáp       : Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

+ Nam giáp     : Khu dân cư hiện trạng

+ Bắc giáp       : Đất quy hoạch

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 93.125 m2. Cơ cấu sử dụng đất như sau:

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

Thứ tự

Ký hiệu

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỉ lệ (%)

1

A

Đất công trình công cộng

673

0.72

2

B+C+D

Đất ở phân lô

53,276

57.21

3

E

Đất tái định cư

2,569

2.76

3

CX

Đất cây xanh

2,070

2.22

4

F

Đất giao thông

34,537

37.09Tổng cộng

93,125

100.00


3. Tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan:

- Đối với công trình nhà ở liên kế (đất ở phân lô): Mật độ xây dựng tối đa 80%; Tầng cao xây dựng từ 01 đến 05 tầng; Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ 1,5m đối với mặt chính công trình và lùi so với chỉ giới đường đỏ 1,0m đối với mặt bên công trình nếu tiếp giáp với đường.

- Đối với khuôn hoa viên: Mật độ xây dựng tối đa 5%; Tầng cao xây dựng tối đã 01 tầng; Trong khuôn hoa viên được phép xây dựng trạm điện thoại công cộng, trạm ATM, đường đi bộ.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và tuân thủ các quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông – Vận Tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịnh UBND huyện Điện Bàn, Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,KTN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký


Đinh Văn Thu


Share this post